Monthly Archives: April 2020

ราชกิจจาประกาศ ใช้สิทธิ 30 บาท รักษาโควิด-19 ได้

ราชกิจจาประกาศ ใช้สิทธิ 30 บาท รักษาโควิด-19 ได้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีติดโควิด มีผลบังคับใช้ทันที (3 เมษายน 2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิ จะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(3) และมาตรา 5 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563”ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3 ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิได้รับ…

กรุงไทยขยายเวลางดให้บริการเปิดบัญชีใหม่

กรุงไทยขยายเวลางดให้บริการเปิดบัญชีใหม่

กรุงไทยขยายเวลางดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และผูกพร้อมเพย์ที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 เมษายน 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และจะเริ่มให้บริการอีกครั้งวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ลูกค้าสามารถผูกพร้อมเพย์ได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอป Krungthai NEXT หรือที่ตู้ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ