Yearly Archives: 2020

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561

เก็บภาพบรรยากาศ ช่วงเช้า กับกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561 ท่านผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ตนเองและพนักงานทุกท่าน…เฮงๆรวยๆค่ะ ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ” 新正如意 新年发财 “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้” 万事如意 新年发财 คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี 2561

งานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2560

งานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2560

เก็บตกภาพบรรยากาศ ในช่วงค่ำคืน กับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ปีนี้ท่านผู้บริหาร คุณภวัตและคุณชุติญา ได้มอบของขวัญสุดพิเศษ เป็น แหวนทองคำ แก่พนักงาน พร้อมทั้งของจับฉลากสุดพิเศษอีกมายมาย และภายในงานยังมีการประกวดต่างๆพร้อมทั้ง ประกาศผลผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมตลอดทั้งปี 2560 อีกด้วยเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทาง บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด มอบให้ทุกปีค่ะ

เก็บตกภาพการแข่งขันกีฬาสี ในงานประจำปี 2560

เก็บตกภาพการแข่งขันกีฬาสี ในงานประจำปี 2560

เก็บตกภาพบรรยากาศ ในช่วงเช้ากับ กิจกรรมกีฬาสี งานประจำปี 2560 และงานเลี้ยงปีใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นไปอย่างครึกครื้นและสนุกสนานมากๆค่ะ

บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ร่วมกับ KTC ( บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) )

บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ร่วมกับ KTC ( บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) )

บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ร่วมกับ KTC ( บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) )ได้จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อ KTC Product Knowledge Training ให้กับพนักงาน วันที่ 11  ธันวาคม 2560ณ บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด

พี่น้องชาวซิมบอลิกฯ รวมใจถวายผ้าไตรและมอบเงินทำบุญทอดกฐิน พร้อมกับทำอาหารเลี้ยงโรงทาน ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร ดินแดนสุขาวดี คลอง 6

พี่น้องชาวซิมบอลิกฯ รวมใจถวายผ้าไตรและมอบเงินทำบุญทอดกฐิน พร้อมกับทำอาหารเลี้ยงโรงทาน ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร ดินแดนสุขาวดี คลอง 6

วันนี้ 14 ตุลาคม 2560 พี่น้องชาวซิมบอลิกฯ รวมใจถวายผ้าไตรและมอบเงินทำบุญทอดกฐิน พร้อมกับทำอาหารเลี้ยงโรงทาน ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร ดินแดนสุขาวดี คลอง 6 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน

การจัดอบรมและสัมมนากับ KTC

การจัดอบรมและสัมมนากับ KTC

บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ร่วมกับ KTC ( บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ) ได้จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อ KTC Product Knowledge Training ให้กับพนักงาน  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560   ณ เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท  จ.กาญจนบุรี เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

คำขวัญวันเด็ก 2560 ” เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง “ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทางบริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ได้มามอบความสุขให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จ.ปทุมธานี คะ

กิจกรรมอาสาร่วมกันทำความดี ปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน จ.สมุทรสาคร

กิจกรรมอาสาร่วมกันทำความดี ปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน จ.สมุทรสาคร

บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมอาสาร่วมกันทำความดี ปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร 23.12.2559 #SYMBOLIC#symbolic88มุ่งมั่น จริงใจ ให้บริการ

ราชกิจจาประกาศ ใช้สิทธิ 30 บาท รักษาโควิด-19 ได้

ราชกิจจาประกาศ ใช้สิทธิ 30 บาท รักษาโควิด-19 ได้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีติดโควิด มีผลบังคับใช้ทันที (3 เมษายน 2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิ จะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(3) และมาตรา 5 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563”ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3 ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิได้รับ…