พนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด

นางสาวณิชนันท์ มากไข่
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ ม.ค. 2562

นางสาวรัตนพรรษ สุริยชยานันท์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ ม.ค. 2562

นางสาวอรณิชา พุทธชาติ
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ  31 มี.ค. 2562

นายยงยุทธ ขจรจำนรรจ์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ 12 ม.ค. 2562

นางสาววิภานันท์ ดาอยู่
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ 27 มี.ค. 2562

นายสายฟ้า เติมธนะศักดิ์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ  ม.ค. 2562

นางสาวธันย์สิตา ศรีรุจิพรชัย
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ  มี.ค. 2562
 นางสาวประภาพิมพ์ หงษ์สอง
พ้นสภาพเมื่อ 29 พฤสจิกายน 2562นางสาว อินทิรา สมพฤกษ์
พ้นสภาพเมื่อ 29 มกราคม 2563


นางสาวอมรรัตน์ ใจกล้า 
พ้นสภาพเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวพลอยไพลิน จันน้ำท่วม 
พ้นสภาพเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563นายศิณัชชัย จีทา 
พ้นสภาพเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563


นางสาวสรรัตน์ จีทา 
พ้นสภาพเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563
   
 
บริษัท ซิมบอลิก เซอร์เซอร์วิสมายด์ จำกัด ขอเรียนแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ 
 
ทั้งนี้ การกระทำการใดๆของบุคคลดดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน