สมัครสมาชิก

สำหรับท่านที่เคยสมัครสมาชิก ท่านสามารถ เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อสมัครบริการต่างๆ เพิ่มได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ค่ะ
** เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความแม่นยำในการประเมินโอกาสอนุมัติตามเกณฑ์ของแต่ละธนาคารค่ะ

สร้างบัญชี /Create Account

Email Address (Login Name) * จะใช้เมลนี้ในการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป
รหัสผ่าน/Password *
ยืนยันรหัสผ่าน/Confirm password*

ข้อมูลส่วนตัว/Personal information

เพศ/Gender * ชาย/Male   หญิง/Female
คำนำหน้า/Prefix * นาย/Mr นาง/Mrs นางสาว/Miss อื่นๆ/Other
ชื่อ (ภาษาไทย) * นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ /First Name (In English Capital Letter as in Passport) *
นามสกุล /Last Name (In English Capital Letter as in Passport) *
วัน/เดือน/ปีเกิด (Date/Month/Year of birth) * วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (I.D. Card No.) * วันหมดอายุ/Expire Date * สัญชาติ/Nationality *

ที่อยู่ปัจจุบัน/Current Address

หมู่บ้าน/อาคาร/Village/Building เลขที่/No หมู่/Moo ชั้น/Floor
ห้อง/Room ตรอก/ซอย/Soi ถนน/Road
ตำบล/แขวง/Sub District อำเภอ/เขต/District จังหวัด/City รหัสไปรษณีย์/Postal Code
โทรศัพท์บ้าน/Home Tel. มือถือ/Mobile Phone * เครือข่าย/Operator *

อาชีพ/การงาน/รายได้/Employment Detials

พนักงานบริษัทเอกชน/Employee ข้าราชการ/Government รัฐวิสาหกิจ/Government ประกอบธุรกิจส่วนตัว/Entrepreneur อื่นๆ/Other
เปิดมานาน ปี
ปัจจุบันทำงาน เกิน 6 เดือนหรือยังคะ? * เกิน ไม่เกิน
วิธีรับรายได้ * โอนเข้าบัญชี   รับเป็นเงินสด/เช็ค
อายุงานปัจจุบัน/Lengths of Employment * ปี/Years เดือน/Month
ชื่อสถานที่ทำงาน/Company Name * ประเภทธุรกิจ/Type of Business *
หมู่บ้าน/อาคาร/Village/Building เลขที่/No หมู่/Moo ชั้น/Floor
ห้อง/Room ตรอก/ซอย/Soi ถนน/Road
ตำบล/แขวง/Sub District * อำเภอ/เขต/District * จังหวัด/City * รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
โทรศัพท์/Office Tel. * เบอร์ต่อ/Ext. แฟกส์/Fax No. E-Mail Address *
ตำแหน่ง/Position * ฝ่าย/Department/Unit *
บุคคลอ้างอิง เบอร์โทรศัพท์ เกี่ยวข้องเป็น

คำนวนรายได้รวม/Revenue

ฐานเงินเดือน/Salary * บาท/เดือน(Bath/Month) ไม่รวม โอที, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน และอื่นๆ
รายการ จำนวนเงิน
1. ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ
(รายได้ที่ได้เท่ากันทุกเดือนไม่รวมกับฐานเงินเดือน)
บาท/เดือน(Bath/Month)
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้เท่ากันทุกเดือน
(รายได้ที่ไม่รวมกับฐานเงินเดือน)
บาท/เดือน(Bath/Month)
3. ค่าคอมมิชชั่น, เซอร์วิสชาร์ท, ค่าโอที
(รายได้ที่ไม่รวมกับฐานเงินเดือน)
บาท/เดือน(Bath/Month)
4. รายได้อื่นๆ ที่ไม่เท่ากันทุกเดือน
(รายได้ที่ไม่รวมกับฐานเงินเดือน)
บาท/เดือน(Bath/Month)
รายได้รวม 0
 
ปัจจุบันท่านมีบัตรเครดิต อยู่แล้วหรือไม่? * ยังไม่มี   visa   mastercard   mastercard
เลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร * ส่งเอกสารไปที่อยู่ปัจจุบัน ส่งเอกสารไปที่อยู่ที่ทำงาน
 
วัน-เวลาที่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.* เวลา : น.
รู้จักเว็บไซต์ของเราจาก ระบุ รหัสสมาชิก
 
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ซิมบอลิกเซอร์วิสมายด์ จำกัด ใช้เลขหมายโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail address) ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลที่ข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติ ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า