บัตรเครดิต UOB Black

หากท่านเป็นสมาชิกแล้วให้ เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อระบบจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุดค่ะ
หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกกรุณา สมัครสมาชิก เพื่อกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว และรับบริการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

 

สิทธิประโยชน์

 

ค่าธรรมเนียม วงเงิน ดอกเบี้ย

ตารางสรุปค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี**
 1. ค่าธรรมเนียม
 1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

วีซ่า / พรีเฟอร์/ 
เลดี้ แพลทินัม

แบล็ค
ไทเทเนียม/ เลดี้
โกลด์
คลาสสิก
           - บัตรหลัก
-
-
-
           - บัตรเสริม
-
-
-
-
-
 1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี*
           - บัตรหลัก
3,000 บาท*
2,000 บาท*
1,000 บาท*
1,200 บาท*
600 บาท*
           - บัตรเสริม
-
-
500 บาท*
600 บาท*
300 บาท*
 2. ค่าบริการ
 2.1 อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี***
 2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินที่เบิกแต่ละครั้ง
 2.3 ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท ต่อครั้ง
 2.4 ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี 100 บาท ต่อครั้ง
 2.5 ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ 100 บาท ต่อครั้ง
 2.6 ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ 200 บาท ต่อครั้ง
 2.7 ค่าใช้จ่ายการทวงถามยอดค้างชำระ 250 บาทต่อครั้ง
 2.8 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 200 บาท ต่อครั้ง
 2.9 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ไม่เกิน 2.5% ของการใช้จ่าย 
หรือเบิกเงินแต่ละครั้ง
 2.10 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ ตามอัตราที่เจ้าของเครื่อง ATM นั้นๆ จะกำหนด

หมายเหตุ
* ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรก และฟรีปีต่อไปเพียงมีการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อปีครบ 120,000 บาทขึ้นไปสำหรับบัตรแพลทินัม 80,000 บาทขึ้นไปสำหรับบัตรแบล็ก และ 50,000 บาทขึ้นไปสำหรับบัตรประเภทอื่น
**ธนาคารฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
***สำหรับรายการเบิกถอนเงินสด ธนาคารฯ เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสด และสำหรับกรณีชำระเงินไม่เต็มจำนวนตามยอดเรียกเก็บ ธนาคารฯ เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่จ่ายเงินให้ร้านค้า 
****ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่อาจจะทำการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคารฯ

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

 

การชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่างจังหวัด
 ชำระค่าใช้จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี
ฟรี
 ชำระด้วยเช็คทางไปรษณีย์
ฟรี
 ชำระโดยการหักบัญชีผ่านบัญชีของธนาคารยูโอบี
ฟรี
 ชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี
ฟรี
 ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต UOB CyberBanking
ฟรี
 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 บาท/รายการ
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
17 บาท/รายการ
30 บาท/รายการ
 เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท)
15 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
 ชำระด้วยเงินสดที่ ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post)
10 บาท/ยอดชำระทุกๆ 50,000 บาท
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบัวชั่นซิสเทม จำกัด (TESCO LOTUS)
15 บาท
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT)
15 บาท
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (JAY MART)
15 บาท
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)
15 บาท
 

หมายเหตุ 
(1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
(2) กรณีชำระเงินสาขาต่างจังหวัดที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับยอดชำระส่วนที่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินโอน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 
(3) ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น โดยจะประกาศให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

รายละเอียดและเงื่อนไขการผ่อนชำระ UOB i-Plan ด้วยบัตรเครดิตยูโอบี
 
วงเงินบัตรเครดิต (Credit Limit) เป็นวงเงินที่ใช้สำหรับค่าสินค้า/บริการด้วยวิธีการผ่อนชำระเป็นวงเงินเดียวกับบัตรเครดิต โดยธนาคารจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตด้วยยอดเต็มของค่าสินค้า/บริการ ณ วันที่ผู้ถือบัตรเครดิตทำรายการซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรด้วยวิธีการผ่อนชำระ และทางธนาคารจะทำการคืนวงเงินบัตรเครดิตให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตตามจำนวนเงินที่ผู้ถือบัตรเครดิตชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารในแต่ละเดือน
 
ตัวอย่าง  นาย ก. เป็นลูกค้าบัตรเครดิตพรีเฟอร์ แพลทินัม วงเงินบัตรเครดิต 100,000 บาท (รอบบัญชีบัตรเครดิต วันที่ 20 ของเดือน) ในวันที่ 10 ก.พ. 55 ลูกค้าซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารยูโอบี จำนวนเงินค่าเบี้ยประกัน 45,000 บาทโดยเลือกผ่อนชำระ 3 เดือน และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในเดือน ก.พ. 55


 
 

เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่บริษัท
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  • สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
  • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
  • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
รายได้ต่อเดือน

15,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน / ดำเนินธุรกิจ

เจ้าหน้าที่บริษัท / ข้าราชการ 1 ปีขึ้นไป เจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป

อายุผู้สมัครบัตรหลัก

20 - 60 ปี

ผู้สมัครบัตรเสริม

18 - 65 ปี