บัตรสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB เพอร์ซันนัลแคช เอ็กซ์ตร้าลอง

หากท่านเป็นสมาชิกแล้วให้ เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อระบบจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุดค่ะ
หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกกรุณา สมัครสมาชิก เพื่อกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว และรับบริการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

ข้อมูลโดยสรุปสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อบุคคล จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ตอบทุกความต้องการ ทันการณ์ทุกเรื่องจำเป็น

*สมัครครั้งเดียวได้ทั้งเงินสด และวงเงินสินเชื่อ

*วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า

 

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช เอ็กซ์ตร้าลอง

*ให้คุณผ่อนเบาๆ ด้วยอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือนนานสูงสุด 84 เดือน ให้คุณเบาใจกับยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยลง

*ทันใจ เมื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณที่แจ้งความประสงค์ไว้ทันที

 

 

โปรโมชั่นสินเชื่อส่วนบุคคล

 

สิทธิประโยชน์

 

ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ...

 • ผ่อนน้อย สบายนาน...น..น ถึง 84 เดือน
 • เพียงพอกับทุกความต้องการ ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท
 • พิเศษสุด รับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ
 • สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่คุณได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ
 • สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม.
 

ค่าธรรมเนียม วงเงิน ดอกเบี้ย

วงเงิน 30,000 - 49,999 บาท ดอกเบี้ย 13.5% ต่อปี สำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้น 27%ต่อปี

วงเงิน 50,000 - 89,999 บาท ดอกเบี้ย 13% ต่อปี สำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้น 26%ต่อปี

วงเงิน 90,000 - 199,999 บาท ดอกเบี้ย 12.5% ต่อปี สำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้น 25%ต่อปี

วงเงิน 200,000 - 999,999 บาท ดอกเบี้ย 11.5% ต่อปี สำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้น 23%ต่อปี

วงเงิน 1,000,000 - 1,199,999 บาท ดอกเบี้ย 10% ต่อปี สำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้น 20%ต่อปี

วงเงิน 1,200,000 - 1,500,000 บาท ดอกเบี้ย 9% ต่อปี สำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้น 18%ต่อปี

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญาหรือปิดบัญชีภายในปีแรก ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

 

 

การชำระเงิน

1.อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ ไม่เกิน 28% ต่อปี

2.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

ค่าอากรแสตมป์ (สูงสุดไม่เกิน 10,000)

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

3.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก

   3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

        - เคาร์เตอร์ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

        - หักบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

        - เคาร์เตอร์เซอร์วิส*

        - ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay at Post)*

   3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

   3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย

         (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

   3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

         (เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555)

 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

15 บาท

ไม่เกิน 16.05 บาท

ไม่มี

ไม่มี

 

267.50 บาท หรือตามที่ถูกเรียกเก็บ

จากหน่วยงานภายนอก

4.ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคาร

   4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้***

   4.2 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

   4.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน

 

ไม่มี

100 บาท / ฉบับ

ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย **ในกรณีที่ผู้ให้กู้มีความจำเป็นที่ต้องติดตามทวงถามหนี้จากผู้กู้ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้กู้อาจดำเนินการด้วยตนเอง และ/หรือ อาจมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกที่ประกอบธุรกิจติดตามหนี้เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวแทนผู้ให้กู้ ทั้งนี้ การติดตามทวงถามหนี้ดังกล่าวอาจมี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งผู้ให้กู้และ/หรือตัวแทนของผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปในใบแจ้งหนี้ ***ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกค้าซ้ำซ้อนกันไม่ได้

 

เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร

 

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

 • พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  คุณสมบัติ
  - อายุ 21 - 59 ปี
  - รายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท/ เดือน
  - อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

  เอกสารประกอบ
  - สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  - เอกสารแสดงรายได้
  - สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนตำแหน่งงานและอายุงาน) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน 3
  - สำเนาบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  - สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)
 • ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ 

  คุณสมบัติ
  - อายุ 21 - 59 ปี
  - รายได้ประจำเฉลี่ย 20,000 บาท/ เดือน
  - ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

  เอกสารประกอบการสมัคร
  - สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า/ นิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน 
  - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)
  - สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)