บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร CIMB เอ็กซ์ตร้าแคช

หากท่านเป็นสมาชิกแล้วให้ เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อระบบจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุดค่ะ
หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกกรุณา สมัครสมาชิก เพื่อกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว และรับบริการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

ข้อมูลโดยสรุปสินเชื่อส่วนบุคคล

 

สินเชื่อบุคคล จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ตอบทุกความต้องการ ทันการณ์ทุกเรื่องจำเป็น

*สมัครครั้งเดียวได้ทั้งเงินสด และวงเงินสินเชื่อ

*วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า

 

 

บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

*ให้คุณสะดวกแบบไร้ค่าธรรมเนียมการกดเงินสดที่ตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

*สบาย ด้วยการเลือกชำระคืนได้ โดยคิดดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง

 
 

โปรโมชั่นสินเชื่อส่วนบุคคล

 

สิทธิประโยชน์

 

บัตรสินเชื่อบุคคลในรูป แบบวงเงินหมุนเวียน สมัครครั้งเดียว รับเงินสดติดตัวตลอดไป ด้วยวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ

สมัครและใช้บริการวันนี้

 • ฟรี.. ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
 • ฟรี.. ค่าอากรแสตมป์
 • ฟรี.. ค่าธรรมเนียมรายปี
 • ฟรี.. ค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินสดด่วนจากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL ตลอด 24 ชม.

สบายใจ เลือกชำระคืนได้ คิดดอกเบี้ยตามวันใช้จริง

 • จ่ายคืนขั้นต่ำ เพียง 500 บาท หรือ 5% ของยอดรวมทั้งหมดแล้วแต่ยอดใดสูงกว่า
 • ไม่มียอดเบิกใช้ ไม่คิดดอกเบี้ย

หลากหลายช่องทางการชำระคืน

 • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร / เคาน์เตอร์เซอร์วิส / ที่ทำการไปรษณีย์
 • ชำระด้วยเช็ค / บัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย
 • ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคาร
 

ค่าธรรมเนียม วงเงิน ดอกเบี้ย

โปรแกรมดอกเบี้ยครึ่งเดียวครึ่งปีเฉพาะกรณีลูกค้าสมัครโปรแกรมเงินโอนก้อนแรก (Day1Cash) เท่านั้น โดยลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่าน คือ 25% ,50% ,75% หรือ 100% ของวงเงินอนุมัติ จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินบัตรสินเชื่อ ดังนี้

 - วงเงิน 10,000-49,999 บาท ดอกเบี้ย 13.5% ต่อปี สำหรับ 6 รอบบัญชีแรก

   หลังจากนั้น CLR+7 = 27% ต่อปี

 

- วงเงิน 50,000-999,999 บาท ดอกเบี้ย 13% ต่อปี สำหรับ 6 รอบบัญชีแรก

   หลังจากนั้น CLR+6 = 26% ต่อปี

 

- วงเงิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 10.5% ต่อปี สำหรับ 6 รอบบัญชีแรก

   หลังจากนั้น CLR+1 = 21% ต่อปี

สำหรับการกดเงินสดจากบัตรผ่านตู้ ATM ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินบัตรสินเชื่อ ดังนี้

 

 

 - วงเงิน 10,000-49,999 บาท ดอกเบี้ย CLR+7 = 27% ต่อปี

- วงเงิน 50,000-999,999 บาท ดอกเบี้ย CLR+6 = 26% ต่อปี

- วงเงิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย CLR+1 = 21% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย (Consumer Loan Rate : CLR)

                   ตามประกาศธนาคารครั้งที่ 6/2554 เท่ากับ ร้อยละ 20 ต่อปี

 

 

การชำระเงิน

 

1.อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ ไม่เกิน 28% ต่อปี

2.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

ค่าอากรแสตมป์ (สูงสุดไม่เกิน 10,000)

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

3.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก

   3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

        - เคาร์เตอร์ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

        - หักบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

        - เคาร์เตอร์เซอร์วิส*

        - ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay at Post)*

   3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

   3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย

         (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

   3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

         (เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555)

 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

15 บาท

ไม่เกิน 16.05 บาท

ไม่มี

ไม่มี

 

267.50 บาท หรือตามที่ถูกเรียกเก็บ

จากหน่วยงานภายนอก

4.ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคาร

   4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้***

   4.2 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

   4.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน

 

ไม่มี

100 บาท / ฉบับ

ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย **ในกรณีที่ผู้ให้กู้มีความจำเป็นที่ต้องติดตามทวงถามหนี้จากผู้กู้ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้กู้อาจดำเนินการด้วยตนเอง และ/หรือ อาจมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกที่ประกอบธุรกิจติดตามหนี้เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวแทนผู้ให้กู้ ทั้งนี้ การติดตามทวงถามหนี้ดังกล่าวอาจมี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งผู้ให้กู้และ/หรือตัวแทนของผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปในใบแจ้งหนี้ ***ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากลูกค้าซ้ำซ้อนกันไม่ได้

 

เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • รายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท/เดือน
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้
  - สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนตำแหน่งงานและอายุงาน) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
  - สำเนาบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน