ประกาศ นางสาวณิชนันท์ มากไข่
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ ม.ค. 2562 นางสาวรัตนพรรษ สุริยชยานันท์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ ม.ค. 256 นางสาวอรณิชา พุทธชาติ
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ  31 มี.ค. 2562 นายยงยุทธ ขจรจำนรรจ์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ 12 ม.ค. 2562 นางสาววิภานันท์ ดาอยู่
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ 27 มี.ค. 2562 นายสายฟ้า เติมธนะศักดิ์
พ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อ  ม.ค. 2562 นางสาวประภาพิมพ์ หงษ์สอง
พ้นสภาพเมื่อ 29 พฤสจิกายน 2562 นางสาว อินทิรา สมพฤกษ์
พ้นสภาพเมื่อ 29 มกราคม 2563 นางสาวอมรรัตน์ ใจกล้า
พ้นสภาพเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพลอยไพลิน จันน้ำท่วม
พ้นสภาพเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายศิณัชชัย จีทา
พ้นสภาพเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสรรัตน์ จีทา
พ้นสภาพเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563กัลยาพัฐห์ มาสิงห์
พ้นสภาพเมื่อ 27 มิถุนายน 2563 ธนวรรณ ยินดีสังข์
พ้นสภาพเมื่อ 27 มิถุนายน 2563อ้อมใจ รัตนพันธุ์
พ้นสภาพเมื่อ 27 มิถุนายน 2563 สุพินดา จ้ำหนองโพธิ์
พ้นสภาพเมื่อ 1 ส.ค. 2563นางสาว กิตติยา สุขโนนจารย์
พ้นสภาพเมื่อ 17 ส.ค. 2563