ประกาศนางสาว กิตติยา สุขโนนจารย์
พ้นสภาพเมื่อ 17 ส.ค. 2563


นางสาวศรัณย์รัชต์ มณีวงศ์
พ้นสภาพเมื่อ 5 ก.ค. 2564

หากบุคคลดังกล่าว กระทำการแอบอ้างโดยใช้ชื่อบริษัทฯ หรือชื่อบริษัทในเครือ รวมถึงใช้ชื่อพนักงานใดๆ เพื่อแอบอ้าง กระทำการใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน